AllBox

داشبورد

اثار تاریخی جوادآباد


نام شرکت کننده: ارتینا جدیدی


نام مدرسه: شهید بهشتی - روستای آبباریک
پایه پایه دوازدهممکان عکس:ورودی قبل از خاوه

تاریخ عکس:1401/8/7

اثار تاریخی جوادآباد


نام شرکت کننده: ارتینا جدیدی


نام مدرسه: شهید بهشتی - روستای آبباریک
پایه پایه دوازدهممکان عکس:جاده ورودی خاوه

تاریخ عکس:1401/8/7

‌گلاب‌گیری


نام شرکت کننده: نازنین غلامی


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه هفتم


گلاب‌گیری در گلاب گیری دیگ هایی وجود دارد که داخل آن ها آب گل هارا میگیرند و بعضی از گوشه های آنجا وسایل ها قدیمی و دیدنی دارد

مکان عکس:گلاب‌گیری‌محمد‌اباد‌عربها

تاریخ عکس:1401/8/9

‌گلاب‌گیری


نام شرکت کننده: نازنین غلامی


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه هفتم


گلاب‌گیری:درگلاب‌گیری‌دیگ‌هایی‌وجود‌دارد‌که‌در‌این‌دیگ‌ها‌اب‌‌گلاب‌هارا‌میگیر‌ند‌که‌بسیار‌خوشبو‌هستند‌و‌در‌بعضی‌از‌جاهی‌ان‌وسایل‌های‌قدیمی‌دیدنی‌است‌که‌خیلی‌زیبا‌است

مکان عکس:گلاب‌گیری‌محمد‌اباد‌عربها

تاریخ عکس:1401/8/9

طعبیت زوارور


نام شرکت کننده: مرضیه ناظری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهممکان عکس:زوارور

تاریخ عکس:1401/8/8

طعبیت زوارور


نام شرکت کننده: مرضیه ناظری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهممکان عکس:زوارور

تاریخ عکس:1401/8/8

بنای قدیمی


نام شرکت کننده: مرضیه ناظری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهممکان عکس:زوارور

تاریخ عکس:1401/8/8

طعبیت زوارور


نام شرکت کننده: مرضیه ناظری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهممکان عکس:کشاورزی

تاریخ عکس:1401/8/8

طعبیت زوارور


نام شرکت کننده: مرضیه ناظری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهممکان عکس:کشاورزی

تاریخ عکس:1401/8/8

طعبیت زوارور


نام شرکت کننده: مرضیه ناظری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


زوارور یک روستای کوچیک در منطقه‌ جوادآباد است

مکان عکس:کشاورزی

تاریخ عکس:1401/8/8

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه


عمارت کاج * جاده درختی خاوه حمام قدیمی * سرای ماه سلطان * بومگردی ننه اقا* چای خانه شاه عباسی+ اب انبار قدیمی

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه


جاده درخی عمارت کاج سرای ماه سلطان حمام قدیمی بومگردی ننه اقا

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه


سرای ماه سلطان

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه


حمام قدیمی

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه


بومگردی ننه اقا

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه


مدرسه قدیمی خاوه

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه


چای خانه شاه عباسی

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه


آب انبار قدیمی

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

خونه قدیمی روستای حصارسرخ


نام شرکت کننده: ملیکا پشتکوهی


نام مدرسه: هانیه سماعی
پایه پایه دهم


این خونه برای دوران قاچار در روستای حصار سرخ

مکان عکس:خونه قدیمی روستای حصارسرخ

تاریخ عکس:۱۴۰۱/۸/۱۱

جاده درختی روستای خاوه


نام شرکت کننده: معصومه حاجی پور شندی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


جاده درختی روستای خاوه به طول حدود ۲کیلومتر در ورودی روستا

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:۱۴٠۱/۷/۲۹

امام زاده سلطان سید محمود


نام شرکت کننده: معصومه حاجی پور شندی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این امام زاده واقع در روستای خاوه و مربوط به اوایل دوره قاجار است

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:۱۴٠۱/۷/۲۹

کاروانسرای دیر گچین


نام شرکت کننده: معصومه حاجی پور شندی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این کاروانسرا در مرکز پارک ملی کویر قرار دارد و یکی از بزرگترین کاروانسراهای ایران است که به آن لقب مادر کاروانسراهای ایران داده شده است.

مکان عکس:اتوبان قم گرمسار

تاریخ عکس:۱۴٠۱/۷/۲۹

کاروانسرای روستای حصار حسن بیک


نام شرکت کننده: معصومه حاجی پور شندی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این کاروانسرا واقع در روستای حصار حسن بیک است.

مکان عکس:روستای حصار حسن بیک

تاریخ عکس:۱۴٠۱/۷/۲۹

حمام تاریخی قاجاریه


نام شرکت کننده: معصومه حاجی پور شندی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این مکان در ابتدای دوره قاجاریه و با اجر و ساروج ساخته شده است.

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:۱۴٠۱/۷/۲۹

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه پایه دهم


عمارت کاج چای خانه شاه عباسی جاده درختی سرای ماه سلطان بومگردی ننه اقا حمام قاجاریه مدرسه قدیمی خاوه

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه پایه دهم


عمارت کاج چای خانه شاه عباسی جاده درختی سرای ماه سلطان بومگردی ننه اقا حمام قاجاریه مدرسه قدیمی خاوه اب انبار قدیمی

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان های تاریخی روستای خاوه


نام شرکت کننده: ستایش کاشی


نام مدرسه: حضرت زهرا - روستای خاوه
پایه پایه دهم


عمارت کاج بومگردی ننه اقا حمام قدیمی. اب انبار حاده درختی سرای ماه سلطان چای خانه شاه عباسی مدرسه قدیمی خاوه .

مکان عکس:روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/8/4

مکان تاریخی


نام شرکت کننده: ستایش خرم


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده بناهای تاریخی است

مکان عکس:منطقه جوادآباد _روستای قلعه خواجه

تاریخ عکس:1401/7/29

مکان تاریخی


نام شرکت کننده: ستایش خرم


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده بناهای تاریخی است.

مکان عکس: منطقه جوادآباد _روستای رستم آباد

تاریخ عکس:1401/7/29

مکان تاریخی


نام شرکت کننده: ستایش خرم


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده بناهای تاریخی است.

مکان عکس:امام زاده علی_نرسیده به روستای قلعه خواجه

تاریخ عکس:1401/7/29

ادامه در صفحه دوم